Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu (Podedwórze 96, 21-222 Podedwórze, tel: 833795030, email: gbp@podedworze.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.gbp.podedworze.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Obecnie trwają prace nad nową witryną zgodną z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Treści niedostępne
– niektóre dokumenty są publikowane w formie skanów, które nie są czytelne dla czytników ekranu,
– udostępnione pliki do pobrania, również te pochodzące z zasobów zewnętrznych, mogą nie być w pełni dostępne, ponieważ może brakować w nich np. nagłówków czy opisów alternatywnych do grafik i tabel,
– artykuły archiwalne – brak wersji alternatywnej dla grafik
– materiały filmowe nie posiadają napisów
Część powyższych elementów została opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, wyszukiwarki zawartości treści oraz zmiany wielkości tekstu.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: gbp@podedworze.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, elementu o który chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe lub wymaga znacznych nakładów finansowych podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Plany na 2021 rok

Nowy rok- nowe wyzwania. Chcemy, aby w 2021r. Biblioteka była miejscem chętnie odwiedzanym, nowoczesnym, otwartym na Państwa potrzeby i oczekiwania. Dlatego z myślą o Was opracowany został Plan Pracy na 2021r. Zawiera on działania promujące i rozwijające czytelnictwo na terenie naszej gminy, ale również liczne wydarzenia kulturalne.

Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi przez nas działaniami. Jeżeli macie ciekawe pomysły, chcielibyście zrobić coś interesującego dla swoich społeczności, a Biblioteka może Wam w tym pomóc – zgłoście się.  Razem możemy więcej!

✅ Plan pracy 2021 

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Podedwórzu wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez GBP w Podedwórzu,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności GBP w Podedwórzu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:

Koordynator ds. dostępności w Gminnej Bibliotece Publicznej w Podedwórzu

Ewa Dąbrowska – dyrektor

tel. 83 379 50 30

Skip to content