Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu (Podedwórze 96, 21-222 Podedwórze, tel: 833795030, email: gbp@podedworze.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.gbp.podedworze.pl


Daty publikacji i aktualizacji:


Data publikacji strony internetowej: 2020
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2022Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Obecnie trwają prace nad nową witryną zgodną z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Niezgodności wynikają m.in.:


– niektóre dokumenty są publikowane w formie skanów, które nie są czytelne dla czytników ekranu,
– udostępnione pliki do pobrania, również te pochodzące z zasobów zewnętrznych, mogą nie być
w pełni dostępne, ponieważ może brakować w nich np. nagłówków czy opisów alternatywnych
do grafik i tabel,
– artykuły archiwalne – brak wersji alternatywnej dla grafik
– materiały filmowe nie posiadają napisów
Część powyższych elementów została opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-28.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, wyszukiwarki zawartości treści oraz zmiany wielkości tekstu.
 


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Michalska, adres poczty elektronicznej: gbp@podedworze.pl . Kontaktować się można także dzwoniąc pod nr tel. 83 379 50 30. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, elementu o który chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe lub wymaga znacznych nakładów finansowych podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej mieści się pod adresem: Podedwórze 96, 21-222 Podedwórze.

– do budynku prowadzą dwa wejścia – jedno wejście od strony drogi powiatowej, a drugie od strony boiska szkolnego,

– do środka budynku prowadzą schody dwustopniowe, które wyposażone są w pochylnię z prawej strony oraz jednoskrzydłowe ręcznie otwierane drzwi,

– budynek składa się z parteru,

–  budynek nie jest wyposażony w windę/podnośnik, natomiast osoby z niepełnosprawnością ruchową obsługiwane są na parterze budynku,

– drzwi wewnętrzne są widoczne i łatwe w obsłudze, a listwy progowe są odpowiednio wyprofilowane,

– na parterze częściowo zapewniona jest przestrzeń manewrowa dla wózków inwalidzkich,

– w budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

– do budynku może wejść osoba korzystająca z psa asystującego i psa przewodnika,

– w budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a

Skip to content