Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 28.10.2020

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 28.10.2020r.

           z wyboru Wykonawcy na zakup i dostawę sprzętów dla potrzeb realizacji projektu grantowego pod nazwą: „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” dofinansowanego ze środków Instytutu Książki do Gminnej Biblioteki Publicznej       w Podedwórzu

Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu  unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 28.10.2020r. dotyczące  wyboru wykonawcy na zakup i dostawę sprzętów dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu.

                UZASADNIENIE

Zamawiający informuje, że we wskazanym w Zapytaniu Ofertowym terminie do Zamawiającego wpłynęły dwie ważne, spełniające wymagania formalne Oferty Cenowe. W wyniku analizy przedmiotowych ofert Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie. Powodem unieważnienia postępowania jest złożenie przez Oferentów ofert cenowych znacznie przekraczających kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu  drogą  telefoniczną.

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć Komisji, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

Ewa Dąbrowska
Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu

Dodaj komentarz

Skip to content