Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 28.10.2020

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 28.10.2020r.

           z wyboru Wykonawcy na zakup i dostawę sprzętów dla potrzeb realizacji projektu grantowego pod nazwą: „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” dofinansowanego ze środków Instytutu Książki do Gminnej Biblioteki Publicznej       w Podedwórzu

Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu  unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 28.10.2020r. dotyczące  wyboru wykonawcy na zakup i dostawę sprzętów dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu.

                UZASADNIENIE

Zamawiający informuje, że we wskazanym w Zapytaniu Ofertowym terminie do Zamawiającego wpłynęły dwie ważne, spełniające wymagania formalne Oferty Cenowe. W wyniku analizy przedmiotowych ofert Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie. Powodem unieważnienia postępowania jest złożenie przez Oferentów ofert cenowych znacznie przekraczających kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu  drogą  telefoniczną.

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć Komisji, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

Ewa Dąbrowska
Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu

“Podedwórze dla Ziemi”

Od czerwca do końca września 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Podedwórzu miały miejsce liczne wydarzenia, spotkania, konkursy, wycieczki realizowane w duchu odpowiedzialności za nasze wspólne dobro jakim jest przyroda i otaczający nas świat. Tematem przewodnim były drzewa i recykling.

Mieszkańcy wzięli udział w wycieczkach do Poleskiego Parku Narodowego, dzieci i młodzież uczestniczyła w ciekawych warsztatach z ekologami, przyrodnikami, leśnikami. W Bibliotece został zorganizowany konkurs na najciekawszą książkę o drzewach z nagrodami rzeczowymi, zakupione zostały książki o tematyce przyrodniczej i zorganizowano spotkanie z autorem książek dziecięcych Zbigniewem Dmitrocą, odbył się ekologiczny festyn w Mostach 19.07.2020r., podczas którego uczestnicy wzięli udział w  konkursach związanych z recyklingiem, obejrzeli przedstawienie teatralne oraz bawili się przy muzyce do białego rana.

Na terenie gminy zostało rozdanych i posadzonych ponad 100 sztuk drzewek iglastych, liściastych oraz starych odmian drzew owocowych.

Natomiast we wrześniu Biblioteka zorganizowała wspólnie z Zespołem Placówek Oświatowych w Podedwórzu konkurs “Odzyskujemy – nie marnujemy”.

Dzieci miały za zadanie zebrać plastikowe nakrętki i dostarczyć do wychowawców klas. Zbiórka przerosła najśmielsze oczekiwania. Zebrano około 220 kg nakrętek.

Wszystkie klasy oraz oddziały przedszkolne otrzymały w nagrodę dzbanki filtrujące wodę z kranu, a indywidualni uczniowie z największą liczbą uzbieranych nakrętek butelki z filtrami również do picia wody z kranu.

Nakrętki zostały dostarczone do Stowarzyszenia Lepsze Jutro z Włodawy.

W Zaliszczu odbyły się zajęcia chodzenia z kijkami – Nordic Walking, a w Rusiłach mieszkańcy spotkali się z dietetykiem, oraz wzięli udział w warsztatach szycia materiałowych siatek wielokrotnego użytku.

Wszystkie działa były realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Podedwórzu w ramach realizacji zadania „Podedwórze dla Ziemi” i dofinansowane z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Dyrektor GBP w Podedwórzu serdecznie dziękuje wszystkim osobom, bez których realizacja tego projektu nie powiodłaby się, a w szczególności: Pani Monice Mackiewicz – Drąg Wójt Gminy Podedwórze, Pani Dianie Hetman – stażystce GBP w Podedwórzu, Panu Grzegorzowi Kozioł – Sołtysowi i Radnemu z Rusił, Pani Monice Łukaszuk – pracownikowi UG w Podedwórzu, Panu Janowi Ciemniewskiemu – Sołtysowi i Przewodniczącemu Rady Gminy Podedwórze, Panu Andrzejowi Tarasiukowi – Prezesowi OSP z Podedwórza, oraz jednostce OSP Rusiły, KGW Podedwórze, KGW Mosty i KGW Zaliszcze, rodzicom dzieci z zajęć wakacyjnych.

Informacja o zmianie Inspektora Ochrony Danych

INFORMACJA

 Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zw. z art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu   wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Aleksandrę Jarocką, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych,  za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

INFORMACJA o wyznaczeniu IOD

Skip to content