57 Międzynarodowy Dzień Teatru

Zespół Rumenok podczas przedstawienia Wizyta Księdza po kolędzie

27 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru.

W naszej gminie działa Zespół RUMENOK z Hołowna. Na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie, otrzymał aż trzy nagrody główne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

” RUMENOK” powstał w 2008 roku , w ramach projektu – Wioski Tematyczne na Polesiu Lubelskim, zrealizowanego przez Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego w Hołownie, z funduszy EQUAL. Nazwa Zespołu wiąże się z kultywowaniem lokalnej gwary, która jest mieszaniną trzech języków: polskiego, białoruskiego i ukraińskiego. Rumenok w gwarze znaczy rumianek. W swoim repertuarze zespół posiada pieśni obrzędowe oraz widowiska takie jak : „ Szeptucha i czmut” , „ Koło moho prosa”, „Żniwa”, „ „Wykopki”, „ Rumenok zyło dywo-dywelne” , „ Prydany” , „ Poleskie wesele”, „Szmatnyk i wse insze w sele” oraz spektakle kabaretowe.

Obecnie w zespole grają : Marianna Burzec, Jolanta Burzec, Halina Bliźniuk, Jadwiga Kozioł, Elżbieta Jurek , Andżelika Jurek, Joanna Dzyruk , Jan Ciemniewski, Teresa Ciemniewska, Bartłomiej Wyrzykowski i Robert Hołod. Kierownikiem Zespołu RUMENOK jest Gabriela Bilkiewicz.

Zespół pięknie promuje Gminę Podedwórze , za co jako instytucja kultury jesteśmy bardzo wdzięczni. W dniu Waszego święta życzymy wiele zdrowia i energii do pracy w zachowaniu dziedzictwa kulturowego regionu dla przyszłych pokoleń.

Zbiórka nakrętek dla Izy i Patryka

Plakat zbiór nakrętek

Drodzy Czytelnicy i Sympatycy Biblioteki,

w kwietniu mieliśmy otworzyć w naszej Bibliotece stały punkt zbiórki nakrętek plastikowych.

Jednak już dziś przyjęliśmy zaproszenie do “Zakręconej akcji – odkręcamy dla Izy i Patryka” od Pani Elżbiety Pasicz – inicjatorki pomocy dla rodziny na grupie na facebooku https://www.facebook.com/groups/267733968055811 i otwieramy punkt zbiórki nakrętek w Bibliotece.

Nakrętki możecie również zostawiać w Sklepie Spożywczo-Przemysłowym w Zaliszczu.

Pomóżmy rodzinie, ochrońmy przyrodę. Dobro wraca z podwójną mocą!

Biblioteka pozostaje otwarta

Dokumentacja zadania "Kraszewski. Komputery dla bibliotek2020.

Szanowni Czytelnicy,

opublikowane przepisy dotyczące funkcjonowania m.in. bibliotek publicznych i naukowych pozwalają do 9 kwietnia 2021 roku udostępniać zbiory. W pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy.

Przed wejściem do biblioteki zobaczycie Państwo informację o dopuszczalnym limicie czytelników przebywających w bibliotece. Wewnątrz mogą przebywać maksymalnie 4 osoby.

Przypominamy, że przepis nie oznacza nakazu otwarcia Biblioteki w miejscowościach o wysokiej liczbie zakażeń. W związku z tym decyzje o ewentualnym zamykaniu naszej instytucji będą podejmowane w oparciu o sytuację epidemiologiczną w gminie.

Zobowiązujemy wszystkich użytkowników Biblioteki , jak i wszystkich jej pracowników do zasłaniania nosa i ust tylko maseczką, niezależnie od przestrzeni, w jakiej przebywają. 

Decyzję o otwarciu lub zamknięciu wypożyczalni i czytelni podejmuje dyrektor biblioteki. Dyrektor może wprowadzić dodatkowe warunki korzystania z biblioteki przez użytkowników zgodnie z jego uprawnieniami dotyczącymi kierowania instytucją.

Dyskusyjny Klub Książki w naszej Bibliotece

Plakat informujący o naborze do Dyskusyjnego Klubu Książki

Drodzy Czytelnicy informujemy, że pod koniec kwietnia planujemy uruchomić w naszej Bibliotece Dyskusyjny Klub Książki.

Jeśli lubisz czytać książki i chciałbyś porozmawiać o nich w miłej atmosferze, odezwij się.

Warunki działania DKK, terminy oraz godziny spotkań zostaną ustalimy z uczestnikami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Gorąco zachęcamy do zapisów.

O idei działania Dyskusyjnych Klubów Książki możecie poczytać więcej w tym linku Dyskusyjny Klub Książki ABC

Mur, ale historia Wojska Polskiego – mural w Twojej okolicy

W naszej okolicy może powstać Mural, który opowie o bohaterstwie, sile i odwadze naszych żołnierzy, dawniej i dziś. Ministerstwo Obrony Narodowej w 22 rocznicę wejścia Polski do NATO ogłosiło konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych pod hasłem “MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO”. Dzięki konkursowi można otrzymać dofinansowanie na działania patriotyczno-edukacyjne i mural. Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie 1.500.000 zł.

Jeśli zdecydujecie się wziąć udział w konkursie lub macie postać lub postacie, które Waszym zdaniem powinny zostać upamiętnione na muralu w naszej Gminie, możecie napisać wniosek samodzielnie lub zgłosić się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu. Pomożemy przygotować wniosek, wspomożemy podczas realizacji zadania, wesprzemy przy rozliczeniu.

Murale mogą przedstawiać polskie wojska, od średniowiecza po współczesność. Tematem muralu mogą być wydarzenia lub postaci, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie państwa polskiego, na walkę o niepodległość i suwerenność Ojczyzny. Mural może przedstawiać ważne dokonania Sił Zbrojnych RP i żołnierskich pokoleń. Lokalne społeczności mogą na muralu upamiętnić swoich lokalnych bohaterów walk o niepodległość, a także współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych ( z wyłączeniem KGW) oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdy z nich może złożyć maksymalnie 2 oferty.

Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2021 r. Realizacja zadań planowana jest od 21 czerwca do 30 listopada 2021 r.

Więcej informacji na Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-052021wddekid

Konkurs na recenzję książki

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim konkursie na recenzję książki “Wszystkie książki mówią”.

👉Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych i jest skierowany do wszystkich chętnych.

👉Recenzje i formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 14.04.2021 r. na adres: gbp@podedwórze.pl lub przynieść do biblioteki (recenzja musi być przeniesiona na pamięci przenośnej)

👉Jeżeli zdobędziecie nagrodę biblioteka odbierze ją z Warszawy i przekaże.

Więcej informacji i Regulamin znajdziecie na stronie organizatora konkursu: http://bibliotekawesola.pl/?p=9237…

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu (Podedwórze 96, 21-222 Podedwórze, tel: 833795030, email: gbp@podedworze.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.gbp.podedworze.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Obecnie trwają prace nad nową witryną zgodną z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Treści niedostępne
– niektóre dokumenty są publikowane w formie skanów, które nie są czytelne dla czytników ekranu,
– udostępnione pliki do pobrania, również te pochodzące z zasobów zewnętrznych, mogą nie być w pełni dostępne, ponieważ może brakować w nich np. nagłówków czy opisów alternatywnych do grafik i tabel,
– artykuły archiwalne – brak wersji alternatywnej dla grafik
– materiały filmowe nie posiadają napisów
Część powyższych elementów została opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, wyszukiwarki zawartości treści oraz zmiany wielkości tekstu.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: gbp@podedworze.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, elementu o który chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe lub wymaga znacznych nakładów finansowych podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Plakat konkurs koła gospodyń wiejskich

Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie:

  • działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
  • kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
  • przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Uczestnikami Konkursu mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z późn. zm.) oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW), prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  1. wojewódzkiego
  2. ogólnopolskiego

W ramach Konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej.

Ogłoszenie zwycięzców Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się w Regulaminie Konkursu [POBIERZLink otwiera się w nowej karcie przeglądarki].

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: konkurs.KGW@prezydent.pl.

Pliki do pobrania

Laureaci Plebiscytu Książka Roku 2020

laureaci plebiscytu książka roku 2020

Lubimyczytac.pl przedstawiło laureatów Plebiscytu Książka Roku 2020.

Jak podaje portal: Szósta edycja Plebiscytu Książka Roku 2020 lubimyczytać.pl, Allegro, była wyjątkowa z kilku względów. Po pierwsze, pojawiły się w niej dwie nowe kategorie – Fundacja / Stowarzyszenie Roku 2020 oraz Bestseller, w której nominowano książki osiągające najlepszą sprzedaż na Allegro. Po drugie, w plebiscycie można było oddawać głosy na książki, które trafiły do ksiegarń w trakcie wyjątkowych 12 miesięcy, kiedy zmagaliśmy się z pandemią. I choć rok 2020 nie był łatwy dla branży, koronawirus nie zdołał pokrzyżować wydawniczych planów. Dzięki temu w 6. edycji Plebiscytu nominowanych było 245 najpopularniejszych i najlepiej ocenianych w lubimyczytać.pl książek z 65 wydawnictw.

Ranking jest oparty na głosach czytelników. Czy wiecie, że aż 9 z 12 wygranych pozycji znajdziecie w naszej Bibliotece.

📍 „Gambit królowej” Tevis Walter S.
📍„Cud Miód Malina” Jadowska Aneta
📍„Położna z Auschwitz” Knedler Magdalena
📍„Ekstradycja” Mróz Remigiusz
📍„Echo z otchłani” Mróz Remigiusz
📍„Jest krew” King Stephen
📍„Ballada ptaków i węży” Collins Suzanne
📍„Normalni ludzie” Rooney Sally
📍„Dziewczyny ocalałe” Herbich Anna

Mamy nadzieję że w następnym roku uda nam się włączyć do księgozbioru 12/12 najlepszych książek w opinii czytelników.

Gminny konkurs na kartkę wielkanocną

Plakat konkurs wielkanocny

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Podedwórze do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na wykonanie kartki wielkanocnej.

Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie kartki w formacie 14 x 24 (kartka formatu A4 – złożona na pół).

Kartkę prosimy wykonać w dowolnej technice i z różnych materiałów (z zastrzeżeniem wykorzystania techniki komputerowej), bez życzeń w środku.

Jeden uczestnik może wykonać tylko 1 pracę, a do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki.

Szczegółowe informacje znajdziecie w Regulaminie_konkursu.

Prosimy o dostarczenie prac i Karta zgody do Biblioteki w terminie do 31 marca 2021r.

Na każdego uczestnika czeka nagroda.

Skip to content